Obchodní podmínky

 • Ikona
  RYCHLÁ DOPRAVA

  Expedujeme do druhého dne.

 • Ikona
  DISKRÉTNÍ BALENÍ

  Balíček je naprosto diskrétní.

 • Ikona
  DOPRAVA ZDARMA

  Nákup nad 300 Kč = Doprava zdarma

 • Ikona
  NÍZKÉ CENY

  U nás najdete vždy.

 • Ikona
  DÁREK

  Dostanete dárek ke každému nákupu.

Všeobecné obchodní podmínky

Závazné obchodní podmínky

Ego Trip s.r.o
Na Folimance 2155/15
120 00 Praha 2
IČ:10767606
Nejsme plátci DPH

číslo účtu: 6009350389/0800
Kontaktní osoba: Eliška Janoušková
tel: 606 489 489
e-mail: info@eroticstore.cz
Korespondenční adresa: Kuňovice 43, 25765 Kuňovice

 

Tyto obchodní podmínky provozovatele internetového obchodu EroticStore.cz společnotí EgoTrip s.r.o. , jsou platné od 6.2.2023. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků na dálku. Každý kupující má možnost se s těmito s těmito obchodními podmínkami seznámit před odesláním objednávky. Kupující je řádně seznámen, že s odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že všem bodům obchodních podmínek rozumí a s nimi souhlasí.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). V případě, že je smluvní stranou kupující, který není spotřebitl, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).
Vymezení pojmů
Prodávající je provozovatel internetového obchodu Eroticstore.cz, společnost Ego Trip s.r.o., se sídlem Na Folimance 2155/15, IČ:10767606. Společnost je zapsaná u rejstříkového soudu v Praze spisová značka C 348100. Místem plnění ze všech smluvních vztahů adresa sídla společnosti, nebo adresa skladu Kuňovice 43, 25765 Kuňovice.

Kupující je každý zákazník, který nakupuje v našem eshopu je nazýván kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který není spotřebitelem.

Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupující, který není spotřebitel se považuje za podnikatele. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.

Kupní smlouva
Obsah eshopu si může prohlížet pouze osoba starší 18 let, stejně tak uzavřít kupní smlouvu.
Každá řádně vyplněná a odeslaná objednávka prostřednictvím internetového obchodu EroticStore.cz, nebo učiněná prostřednictvím telefonu je pro kupujícího závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Kupující je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu 20 dní od odeslání objednávky.

Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Toto potvrzení však není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, kde za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Na důkaz porozumění s podmínkami vysloví souhlas zaškrtnutím tlačítka v posledním kroku elektronické objednávky. V případě objednávky provedené prostřednictvím telefonu, je kupující povinen se s obchodními podmínkami seznámit prostřednictvím webových stránek EroticStore.cz

Spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky.
Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele.
Na veškeré prodávané zboží poskytujeme záruku 24 měsíců.

Odstoupení spotřebitele od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží l v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
Rozhodne li se spotřebitel odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje píseně prodávajícího a uvede, že odstupuje od smlouvy. V písmeném odstoupení od smlouvy je zapotřebí uvést číslo objednávky, datum nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Vrácení platby v hotovosti je možné uplatnit pouze v místě provozovny, není možné vrácení poštovní pokukázkou. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též formulář poskytovaný prodávajícím.

V případě platného odstoupení od kupní smlouvy, bude spotřebiteli vrácena kupní cena za zboží. Kupní cenou se rozumí celková cena za zboží, kterou zákazník uhradil a jaká je uvedena na faktuře.
Platby budou vráceny, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy. Samotnou platbu však vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží, nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Spotřebitel je povinen v případě odstoupení od kupní smlouvy, bez zbytečného odkladu odeslat zboží na adresu prodávajícího Ego Trip s.r.o., Kuňovice 43, 25765 Kuňovice, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy.

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZDE

ŽÁDÁME zákazníky, aby vracené zboží bylo hygienicky naprosto nezávadné, kde tuto skutečnost zkoumáme pod speciální UV lampou, která odhalí jakékoliv změny materiálu po použití vody, mýdla apod.
Dále žádáme zákazníky, aby zboží vraceli:
- kompletní včetně případných komponentů, slev apod.
- spolu se zbožím zaslali platný doklad o koupi (faktura, paragon apod.)
- aby zboží bylo nepoškozené, nejlépe v originálním obalu

Spotřebitel nemůže v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:
a) poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
b) dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
c) dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele
d) dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
e) dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
f) opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
g) dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
h) dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
ch) dodávce novin, periodik nebo časopisů
i) ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu
j) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
Odstoupení od smlouvy bez udání důvodu nelze uplatnit, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů. Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající uplatnit právo na náhradu tím, že sníží cenu zboží o hodnotu, kterou zboží ztratilo.

Způsoby doručení

Dopravu zajišťuje společnost GLS

Zaslání na adresu: 90 Kč
Zaslání na GLS-Parcel Shop, dle výběru zákazníka: 75 Kč
Zaslání na Slovensko: 159 Kč

Objednávky v hodnotě nad 3000 Kč lze uhradit pouze kartou nebo bakovním převodem.
U objednávek v hodnotě nad 300 Kč je doprava GLS a GLS ParcelShop po Čechách zdarma.

Zboží odesíláme následující den, pokud je objednávka uhrazena, nebo na dobírku, ode dne obdržení objednávky. Pokud by mělo dojít ke zpoždění odeslání, bude kupující o této situaci informován e-mailem nebo telefonicky.

Způsoby platby

1) Platba bankovním převodem, služba je zdarma. Zboží bude zasláno po připsání částky na náš účet.
2) Platba kartou, Apple Pay, Google Pay nebo jiným způsobem přes platební bránu, tato služba je zdarma. Poskytovatel platební brány je společnost ComGate Payments a.s., poskytuje zákaznický servis při problémech s platbou nebo reklamacích plateb:

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

Práva z vadného plnění
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal:
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
b) na odstranění vady opravou věci
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Zákazník by měl užívat zboží pouze k účelu, ke kterému je zboží určeno. Neodborná manipulace, neodborné zásahy, nebo nedostatečná hygienická péče o výrobek může způsobit, že reklamace bude vyhodnocena jako neoprávněná. Nárok na podání reklamace ale není nijak dotčen a zákazník reklamaci může uplatnit.
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců od převzetí zboží..

Reklamace musí být vyřízena včetně odstranění vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 pracovních dnů od uplatnění reklamace. Výjimku tvoří pouze fakt, pokud bude zboží zasláno na odborné posouzení výrobci či jinému odbornému subjektu. V tomto případě je povinnost ze strany prodávajícího informovat o těchto skutečnostech kupujícího a kupující může s prodloužením reklamační lhůty souhlasit. Pokud se obě strany dohodnou na prodloužení reklamační lhůty, posouvá se zde doba na vyřízení reklamace na dobu dle dohody. Pokud kupující nesouhlasí s prodloužením lhůty, má právo na vrácení kupní částky a odstoupení od kupní smlouvy.
Reklamaci může zákazník uplatnit písemně, formou e-mailu, telefonicky nebo osobně v místě pro osobní odběry nebo zasláním na adresu Ego Trip s.r.o., Kuňovice 43, 25765 Kuňovice. Prosíme zákazníky, aby spolu s reklamací přinesli doklad o koupi, který obdrželi spolu se zbožím.

Pokud je reklamace uplatněna a zákazník získá právo na odstranění vady či slevu z ceny původní, je tímto zákazník vázán a nemůže již volbu uplatněného práva měnit. Pokud se nedohodne s reklamačním oddělením jinak.
Záruka za jakost v případě kupujícího, který není spotřebitelem
Prodávající neposkytuje kupujícímu, který není spotřebitelem, záruku za jakost zboží, není-li tak výslovně mezi smluvními stranami sjednáno. Odpovědnost prodávajícího za vady se v takovém případě řídí občanským zákoníkem.

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ ZDE

Všeobecné podmínky
Při výběru zboží je důležité zvážit druh, velikost a účel, ke kterému zboží kupujete. Vzhledem k tomu, že se jedná o erotické pomůcky, je obzvláště důležité dodržovat hygienické zásady a ošetřovat zboží vhodným způsobem s přihlédnutím na materiál a funkčnost výrobku.
Je třeba si uvědomit, že při neodborné manipulaci, nedodržování hygienických zásad při ošetřování pomůcek, nebo používání výrobku k jinému účelu než je určeno, nemusí být reklamace uznána jako oprávněná. Právo na reklamaci, ale není nijak dotčeno.
Nakupovat zboží na dobírku mohou pouze osoby se sídlem, nebo bydlištěm na území České republiky. Pokud budete chtít zboží doručit do zahraničí, nebo bude kupující objednávat ze zahraničí, je nutné provést platbu bezhotovostním převodem, nebo on-line platební kartou. Zboží bude následně doručeno za obvyklých podmínek.
Před nákupem můžete provést registraci. Osobní data, která uvedete v registračním formuláři chráníme ve smyslu zákona č.101/2000, Sb., o ochraně osobních údajů. Veškeré údaje budou použity pouze pro vlastní potřeby, účel ověření objednávky a doručení zboží.
Doba doručení se započítává ode dne potvrzení o odeslání objednávky prodávajícím na uvedený email kupujícího. Zboží se statusem skladem se snažíme aby bylo zboží dodáno nejpozději 48 hodin.
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč (Nejsme plátci DPH, DPH tedy neuvádíme), případné slevy a akce se neslučují.
Eroticstore.cz si vyhrazuje právo měnit dárky, které jsou zdarma přidávány k objednávkám a to bez předchozího upozornění.

Zákazník souhlasí, že zboží kupuje na vlastní riziko, pro vlastní potřebu. Prodejce neodpovídá za nesprávné použití výrobků a nenese zodpovědnost za případná zdravotní rizika spojená s nevhodným použitím výrobku kupujícím.

Potvrzením objednávky zákazník stvrzuje, že objednávku učinil ze své vlastní vůle, že zde nebyly nenápadně nevýhodné podmínky ze strany prodávajícího a souhlasí se všemi podmínkami zejména podmínkami užití, reklamačním řádem a všeobecnými obchodními podmínkami Eroticstore.cz

Každou podezřelou platební transakci platební kartou Mastercard a Visa jsme plně oprávněni nahlásit bance a polici a vyhrazujme si právo zboží pozdržet minimálně do doby, než bude záležitost vyřízena a potvrzena oprávněnost platební transakce kartou.
Každý zákazník platící platební kartou může být z bezpečnostních důvodů vyzván při převzetí zboží k předložení průkazu totožnosti k zapsání údajů o příjemci objednávky.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
Ochrana osobních údajů a dat

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR
Prohlášení
Eroticstore.cz tímto prohlašuje, že veškeré údaje poskytnuté v registračním formuláři nebude poskytovat třetím osobám, prodávat je nebo poskytovat dalším subjektům za účelem propagace apod.
Všechny poskytnuté údaje budou použity pouze pro potřeby Eroticstore.cz zejména pro autorizaci objednávky, doručení objednávky a pro informace o novinkách.
Veškerá práva a povinnosti s ochrannou osobních dat a používáním dat k vlastním účelům Eroticstroe.cz přechází na případné právní nástupce Eroticstore.cz
Z důvodu zkvalitňování služeb a prokazatelnosti uskutečnění závazné objednávky kupujícím, jsou veškeré telefonické hovory zaznamenávány a u objednávky je ukládána identifikace IP adresy kupujícího.

Dárkové poukazy
Dárkový poukaz můžete uplatnit přes e-shop.
Na dárkové poukazy nevracíme zpět peníze.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Elektronická evidence tržeb se týká plateb v hotovosti na adrese provozovny při osobním odběru, plateb v hotovosti při rozvážce zboží vlastním kurýrem a plateb kartou přes platební bránu e-shopu. 

Slevy a akce
- Sleva pro první nákup: Po potvrzení odběru newsletteru obdržíte slevový kód na první nákup. Tuto slevu lze využít při prvním nákupu nad 500 Kč. Tato sleva se přičítá k ostatním slevám a aktivuje se pomocí speciálního kódu.

- Sleva svátek: Tuto slevu lze aktivovat pomocí unikátního kódu který je zákazníkovi zaslán pomocí e-mailu. Tato sleva se přičítá k ostatním slevám.

-Slevové kódy se dají využít i na nakční nabídku produktů.


Obchodní podmínky jsou platné od 30.3.2023

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Soukromí - potvrzení

Abychom vás mohli prezentovat všechny naše produkty, musíme si být jisti, že vám již bylo 18 let. 

Produkt byl vložen do košíku
Pokračovat v nákupu Objednat